Lĩnh vực hoạt động

Doanh nghiệp

Mua bán và Sáp nhập doanh nghiệp

Ngân hàng, Tài chính và Thị trường vốn

Bất động sản

Cơ sở hạ tầng

Thuế

Đạo luật Chống Tham nhũng tại nước ngoài của Hoa Kỳ, Đạo luật Chống Hối lộ của Anh Quốc, và Luật Phòng Chống Tham nhũng của Việt Nam

Luật lao động

Sở hữu trí tuệ